Tiago Borges – Panoptikon vs The Forces of Extinction, 2009 installation1